تقویت وحمایت از ریاست های منابع بشری ازاهداف ریاست هماهنگی انکشاف منابع بشری است

برنامه رهنمودی منابع بشری برای آمران و کارکنان استخدام وزارت های دفاع ملی، امورداخله، امورمهاجرین واداره انسجام کوچی ازسوی ریاست هماهنگی وانکشاف منابع بشری ریاست عمومی اداره خدمات ملکی در تالارکنفرانس های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخیراً برگزار گردید.
هدف ازبرگزاری این برنامه ها، تقویت وبلند بردن ارتقای ظرفیت کارکنان ریاست های منابع بشری وزارت ها و اداره ها می باشد چون هنوزهم واحد های منابع بشری ازبخش های نوتأسیس دراداره های دولتی است.

"هما سروری" رییس هماهنگی وانکشاف منابع بشری روی مؤثریت وتقویت ریاست های منابع بشری صحبت نموده گفت: "تقویت وحمایت از ریاست منابع بشری وزارت ها و اداره ها یکی ازاهداف ریاست هماهنگی انکشاف منابع بشری است واینریاست برنامه های متعددی را به منظوربلند بردن ظرفیت کاری کارکنان ریاست های منابع بشری وزارت ها واداره ها نظربه نیاز آنان راه اندازی می نماید".

وی افزود: این برنامه ها معمولاً مطابق به درخواست ریاست های منابع بشری وزارت ها راه اندازی می گردد وازاشتراک کننده گان برنامه خواست تا ازاین برنامه استفادۀ اعظمی نمایند.

" الله نوازصافی" رییس اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی پیشکش ( پریزنتیشن) را درمورد پروسه استخدام به اشتراک کننده گان برنامه رهنمودی ارایه نمود.

"عبدالسمع حیدری" کارمند آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امورمهاجرین و یک تن ازاشتراک کننده گان برنامه برگزاری همچو برنامه ها را مؤثرخوانده گفت: دربرنامه امروز طرزالعمل تعیینات برای ما توضیح گردید وآگاهی پیدا نمودیم، کارکنان که به سیستم خدمات ملکی روی می آورند چه طور وتحت کدام شرایط استخدام شوند وامیدارهستیم که برنامه های متعددی ارتقای ظرفیت برای کارکنان ریاست منابع بشری برگزار گردد.
دراین برنامه روی چگونگی طرزالعمل تعیینات و طرزمقرری ها دربست های اول ودوم وبست های 3 الی 8 معلومات مفصل ارایه شد ودرپایان به پرسش های اشتراک کننده گان ازسوی الله نوازصافی پاسخ ارایه شد.


سیدفقیراکبری