تطبیقِ سیستمِ معلوماتِ منابعِ بشری در29 اداره خدماتِ ملکی

یادآوری:

از آغاز فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی تا اکنون،اداره سیستم مدیریت معلومات منابع بشری این نهاد،29 وزارت وادارۀ مستقل رامشمول سیستم معلومات منابع بشری نموده است.

گزارشگرهفته نامۀاصلاحات، بربنیاد اهمیت این موضوع گفتگو هایی را با سرپرست ریاست سیستم معلومات منابع بشری ریاست عمومی خدمات ملکی و دو تن از کارکنان منابع بشری اداره های خدمات ملکی انجام داده است که می خوانید:

«زرغونه اسلمی» سرپرست ریاست سیستم معلومات منابع بشری (HRMIS) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری درمورد مؤثریت سیستم معلومات منابع بشری (HRMIS) صحبت نموده گفت: « مؤثریت سیستم معلومات منابع بشری این است که درگذشته دربخش سوانح کارکنان خدمات ملکی مشکلات زیاد وجود داشت. به گفتۀ بانو اسلمی، چون طی چندین دهه، معلومات درمورد منابع بشری تجدید

 نشده و دراداره ها ازفناوری سابقه استفاده می شد، کارکنان خدمات ملکی به سوانح خود دسترسی نداشتند؛ اما مطابق به مفاد قانون خدمات ملکی، هرکارکن خدمات ملکی حق دارد که به سوانح خود دسترسی داشته باشد وازسیستم هایی در اداره ها استفاده شود که دروقت کم بتواند درمورد سوانح کارکنان معلوماتی راارائه کند.

به همین منظور ریاست سیستم معلوماتی منابع بشری (HRMIS)) اززمان ایجاد تا حال توانسته  است در 29 وزارت و اداره مستقل، سیستم معلومات منابع بشری را ایجاد کند تا کارکنان خدمات ملکی بتوانند به آسانی به سوانح خود دسترسی داشته باشند.»

خانم زرغونه اسلمی درمورد این که درسال1390این ریاست چه دستاورد هایی داشته است گفت: « درسال1390 ازجملۀ 29 وزارتی که سیستم معلوماتی منابع بشری درآن تطبیق شده است، این نهاد توانسته در25 اداره، این سیستم را فعال نگه  داشته و واحد های دومی شش وزارت درسطح ولایات راشامل این سیستم نماید.»  

وی افزود:«ریاست سیستم معلومات منابع بشری درسال روان راهبرد  (ستراتیژی) پنج ساله را طرح نموده تااین ریاست بتواند در پنج سال آینده فعالیت هایی را انجام بدهد؛ همچنان این اداره به منظورحمایت ازدیگراداره ها ،یک بورد مشورتی را به سطح معینان درنظرگرفته است که یازده وزارت کلیدی دراین بورد شامل می باشند و درهرربع، جلسات مشورتی را به اشتراک رؤسای منابع بشری اداره ها برگزارمی نمایند و نظریه های آنها را درمورد تطبیق بهترسیستم معلومات منابع بشری و طرزاستفادۀ مؤثراین سیستم می باشد.»

خانم اسلمی افزود:« ریاست سیستم معلومات منابع بشری ازسیستم فعلی استفاده می کند، سیستم «کلاین بیزیا آف لاین » سیستمی است که به طورجداگانه درهروزارت تطبیق می شود و شامل معلومات ذاتی کارکنان خدمات ملکی، بخش سوانح کارکنان وتماماً معلومات  عمومی که برای یک کارکن نیازاست، درآن شامل می باشد.

زرغونه اسلمی ازبرنامه هایی که درسال1391 ریاست سیستم معلومات منابع بشری درپیش رودارد، یادآوری نموده گفت:« ریاست سیستم معلومات منابع بشری درسال1391درنظردارد، خلص سوانح کارکنان خدمات ملکی را که دردیتابیس فعلی موجود است، وسعت بدهد ودرآینده نیزمی خواهد تا در بخش استخدام، حاضری کارکنان ودیگرموضوعاتی که مربوط به منابع بشری می شود، را شامل این سیستم سازد.»

وی افزود:« ازنرم افزاری که فعلاً استفاده می شود، صد فیصد نیازمندی های وزارت ها را مرفوع نمی سازد؛ چون برای اولین بارسیستم معلومات منابع بشری درکشورما تطبیق شده وفعلاً درچند سال تجربه یی که داریم، بعضی کمبود های جزیی درسیستم معلومات وجود دارد که با معرفی سیستم جدید «اوپن سورس» که درسال 1390 ایجاد شده وارزیابی که ازاین سیستم صورت گرفت، بهترین سیستم دربخش منابع بشری است واکثریت کشورها ازاین سیستم استفاده می کنند وما می توانیم با استفاده ازاین سیستم، وزارت ها را با مرکز سیستم معلومات منابع بشری و وزارت ها را با ولایات نیزوصل کنیم.»

خانم زرغونه اضافه نمود:« تکنالوژی(فناوری)کیبل نوری را که وزارت مخابرات به کاربرده می توانیم توسط آن وزارت ها را با ولایات وصل کنیم و یک سیستمی داشته باشیم که تمام وزارت ها و ولایات به مرکز سیستم معلومات منابع بشری ازطریق انترنت وصل شوند وبه صورت امتحانی می خواهیم ابتدا درکمیسیون مستقل اصلاحات اداری آن راتطبیق کنیم وبعد ازمعیاری سازی این سیستم درسال 1391برعلاوه یی که سیستم نو را به وزارت ها معرفی خواهیم کرد، هم چنان این سیستم را درسطح ولایات نیزتطبیق خواهیم نمود که با تطبیق این سیستم 90 – 95 فیصد مشکلات ریاست های منابع بشری اداره ها را ازاین ناحیه حل می شود.»

«موسی کاموی»رییس منابع بشری وزارت مالیه ازکارکرد های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری دربخش سیستم معلومات منابع بشری یادآوری نموده گفت: «سیستم معلومات منابع بشری را که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ایجاد کرده، یک سیستم مؤثربرای ریاست های منابع بشری می باشد وسیستمی است که دربخش منابع بشری اکثریت کشورها تطبیق شده ونتیجۀ خوب نیز داشته است.»

کاموی افزود:« سیستم معلومات منابع بشری که دروزارت مالیه تطبیق شده ،تماماً معلوماتی که مربوط به یک کارکنان خدمات ملکی است دراین دیتابیس گنجانیده شده است. به طورمثال اگربخواهیم فیصدی کارکنان زن، کارکنان ارزیابی شده، کارکنانی که به برنامه های ارتقای ظرفیت معرفی شده اند وغیره معلوماتی را که خواسته باشیم درمدت یک دقیقه نشان می دهد که این همه نتیجۀ آوردن سیستم جدید معلومات منابع بشری است که سهولت را به ریاست های منابع بشری به وجود آورده است.»

«محمد قایم عمر»سرپرست مدیریت سوانح ودیتابیس ریاست عمومی انکشاف منابع بشری وزارت معارف درمورد مؤثریت سیستم معلومات منابع بشری چنین می گوید:« سیستم

معلومات منابع بشری به شیوۀ عصری که

دراکثریت اداره هاتطبیق شده، به اداره ها زیاد کمک کرده؛ چون درسیستم گذشته همه شاهد بودیم که سوانح زیاد ترکارکنان دست خورده  ویا مفقود شده بود؛ اما درسیستم فعلی این مشکلات وخطرهاوجودندارد.»

  ایجاد سیستم معلومات منابع بشری  HRMIS)) در وزارت ها و اداره های خدمات ملکی،  یک نیاز مبرم است . این سیستم، مفهوم ترتیب، تنظیم و ارائه معلومات درست، دقیق، همه جانبه وعاری ازهرگونه جعل و فریب در مورد خلص سوانح کارکنان خدمات ملکی راافاده می نماید. با ایجاد دیتابیس مرکزی، ضرورت ایجاد دیتابس در سراسر کشوراحساس می گردد.

هدف ازایجاد سیستم معلومات منابع بشری دراداره ها این است تا یک سیستم واحد و یکسان درتمام اداره ها ایجاد گردد و این سیستم بتواند تمام معلومات را راجع به خلصِ سوانح کارکنان خدمات ملکی در سیستمی که با فناوری معاصرهمراه باشد، داشته باشد.

دیتابیس مرکزی که برمبنای فورم های خلص سوانح کارکنان خدمات ملکی دیزاین گردیده  است، جمع آوری معلومات، تطبیق معلومات با دفاترسوانح، درج معلومات در دیتابیس، دوسیه بندی و تازه نمودن معلومات  را در برمی گیرد.

 این فعالیت ها درحالی صورت گرفته که چندی پیش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تفاهمنامه ای را با اداره مستقل ارگان های محلی به امضا رسانید که طبق این تفاهم نامه، به همکاری ادارة مستقل ارگان های محلی، تشکیل تمام واحدهای دومی و سومی 34 ولایت افغانستان شامل سیستم معلومات منابع بشری می شود.

سید فقیرشهروند